गरिमा विकास बैंकले कमायो अत्याधिक नाफा

kf]v/]au/df ul/df ljsf; a}+s DofUbLsf] cGgk"0f{ ufpFkflnsfsf] kf]v/]au/df d+unaf/ ul/df ljsf; a}+ssf] zfvf sfof{no :yfkgf ul/Fb} . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले पहिलो त्रैमासमा खुद मुनाफा ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ कमाएको छ, जुन गत वर्षको तुलनाभन्दा १६८ दशमलव ८४ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।

२ अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले जगेडामा ४६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । निक्षेपमा २२ अर्ब ८८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ संकलन गरी कर्जामा २० अर्ब ८१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
बैंकको खुद व्याज आम्दानीमा ६२ दशमलव १६ प्रतिशतले बढेर ३० करोड ३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै गरी सञ्चालन मुनाफामा १५२ दशमलव ८३ प्रतिशतले बढेर १३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको प्रोभिजनमा ८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । भने खराब कर्जा ९९ लाख रुपैयाँ उठाएको छ ।

बैंकको निस्कृय कर्जा शुन्य दशमलव ८४ प्रतिशत, जोखिम युक्त सम्पत्ति १७ दशमलव १८ प्रतिशत, प्रतिशेयर आम्दानी १३ दशमलव १८ रुपैयाँ, मुल्य आम्दानीको अनुपात १३ दशमलव ६६ गुणा, प्रतिशेयर नेटवर्थ ११६ दशमलव ६७ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २४ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ ।