k|wfgdGqL tyf g]skfsf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL / csf{ cWoIf k'iksdn bfxfn …k|r08Úåf/f kf6L{ sfof{no w'djf/fxLdf lrtjgsf k"j{ g]kfnL sfFu|];sf ;f+;b tLy{/fh e'iffnnfO{ kf6L{ k|j]z sfo{qmddf sfg]v';L ub}{ . t:jL/M k|bLk/fh jGt,/f;;

प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डबीच नयाँ सम्झौता हुने वातावरण बनाउनमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीको भूमिका रहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेकाे छ ।

‘ओली र दाहालले बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा आफ्नो कार्यविभाजनसम्बन्धी सहमति गर्नुभएको हो,’ घटनाक्रमका जानकार नेकपाका एक नेताले भने । एक्ला एक्लै गरिएका विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा ओलीले उदासिनता देखाएपछि दाहालले भरपर्दो साक्षाी खोजेका थिए । लगत्तै उनीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर सहमति गरे ।

Leave a Reply