मुस्ताङको यात्रामा हुनुहुन्छ ! ‘सडक बन्द हुने कार्यतालिका हेरेर जानुहोस्’

0
a]gL–hf]d;f]d ;8s lj:tf/ a]gL–hf]d;f]d–sf]/nf ;8s cfof]hgf cGtu{t DofUbLsf] cGgk"0f{ ufpFkflnsf–# bfgfdf ;8s lj:tf/ ul/Fb} . tl:j/ ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

Leave a Reply