आइसफल पदमार्गबाट छर्लङ्ग देखियो हिमाल (हेर्नुहोस् तस्वीर)

0
wf}nflul/ cfO;kmn kbdfu{af6 b]lvPsf] dgf]/d b[Zo a]gL, @# k'; M DofUbL / d':tfªnfO{ j}slNks kbdfu{n] hf]8g] wf}nflul/ cfO{;kmn kbdfu{af6 b]lvPsf] dgf]/d b[Zo . of] kbdfu{ klxrfg ePsf] Ps bzs k'uL ;Sbf;d]t k"0f{?kdf ;~rfngdf cfpg ;s]sf] 5}g . t:jL/ M sdn vqL÷/f;;

wf}nflul/ cfO;kmn kbdfu{af6 b]lvPsf] dgf]/d b[Zo
a]gL, @# k’; M DofUbL / d’:tfªnfO{ j}slNks kbdfu{n] hf]8g] wf}nflul/ cfO{;kmn kbdfu{af6 b]lvPsf] dgf]/d b[Zo . of] kbdfu{ klxrfg ePsf] Ps bzs k’uL ;Sbf;d]t k”0f{?kdf ;~rfngdf cfpg ;s]sf] 5}g . t:jL/ M sdn vqL÷/f;;
wf}nflul/ cfO;kmn kbdfu{af6 b]lvPsf] dgf]/d b[Zo
a]gL, @# k’; M DofUbL / d’:tfªnfO{ j}slNks kbdfu{n] hf]8g] wf}nflul/ cfO{;kmn kbdfu{af6 b]lvPsf] dgf]/d b[Zo . of] kbdfu{ klxrfg ePsf] Ps bzs k’uL ;Sbf;d]t k”0f{?kdf ;~rfngdf cfpg ;s]sf] 5}g . t:jL/ M sdn vqL÷/f;;
म्याग्दी र मुस्ताङलाई वैकल्पिक पदमार्गले जोड्ने धौलागिरि आईसफल पदमार्गबाट देखिएको मनोरम दृश्य । संसारमै उत्कृष्ट १० पर्यटकीय भित्र पर्र्ने राउण्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग सडकमा परिणत भएपनि त्यसको विकल्पको रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको आइसफलमा बेनी, गलेश्वर, पिप्ले, राखु भगवती, रुइसे, भेडीओडार,भुजेलगढी, कालापहाड र धौलागिरी आइसफल हुदै मुस्ताङ्गको नाउरीकोट र लेतेसम्म आवतजावत गर्न सकिन्छ । समुद्रि सहतबाट ९ सय मिटर गलेश्वर देखि ४ हजार ६ सय २५ मिटर उचाइमा रहेको धौलागिरि आइसफल जोडिएको दहबुकी डाँडासम्मको अनुभव पदयात्रामा लिन सकिन्छ । यो पदमार्ग पहिचान भएको एक दशक पुगी सक्दासमेत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तस्वीर : रासस

Leave a Reply