हिउँदे वर्षा लम्बिने, चिसो झन् बढ्ने !

0
dfOtL3/ ltgs'g] ;8s v08cGt{ut a'waf/ gofF afg]Zj/df jiff{df uGtJotkm{ hfFb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यस वर्षको हिउँदो वर्षा लम्बिने जनाएको छ । छिटो हिउँदे वर्षा शुरू भएर पनि यस वर्षको हिउँदे वर्षा लम्बिने सम्भावना बढेको हे । नेपालमा अहिलेसहित तीनपटक हिउँदे वर्षा भइसकेको छ ।

Leave a Reply