प्राकृतिक विपदमा परी ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई सरकारले दुई लाख दिने

0
klx/fn] Iflt ePsf] 3/ bdf}nL, ^ ;fpg M cfOtaf/b]lv k/]sf] lg/Gt/ jiff{kl5 v;]sf] klx/f]n] dªunaf/ tgx'Fsf] aGbLk'/ ufpFkflnsf–! gfxfnfdf Iflt k'u]sf] 3/ . klx/fn] :yfgLo ;'/]z clwsf/L / ch'{g clwsf/Lsf] 3/ k"0f{?kdf Iflt ePsf] 5 . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg]÷ /f;;

प्राकृतिक विपदमा परी ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्राकृतिक विपदमा परिवारका एक सदस्यको मृत्यु भएमा दुई लाख दिने घोषणा गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कुनै परिवारमा एक जनाको मृत्यु भएमा दुई लाख, सोही परिवारका अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप एक लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइने छ ।’

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड–२०६४’ लाई समसामयिक संशोधन गरी ‘विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ स्वीकृत गरेको हो ।

घर, बहाल, आवास, खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमीन वा पसल व्यवसायमा समेत नोक्सानी भएमा तत्कालका लागि पाँच जनाको परिवार भएमा १५ हजार र सो भन्दा बढी भएमा २० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राहत वितरण गर्ने क्रममा सुत्केरी, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामी र अपांगता भएकालाई प्राथमिकता दिई वितरण गरिने जानकारी गराइएको छ । बैशाख १ गतेदेखि साउन ६ गते बिहानसम्म पहिरोले एक सय २३ जनाको ज्यान लिएको गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद् जोखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।त्यस्तै, बाढीले ६ जनाको मृत्यु भएको छ भने चट्याङ लागेर ४७ जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराइएको छ ।

Leave a Reply