आइपुग्यो कोरोना विरुद्धका खोप sf7df8f}F, * df3M lqe''jg cGt//fli6«o ljdfg:yndf laxLaf/ :jf:Yo tyf hg;ªVofdGqL x[bo]z lqkf7L / g]kfnsf nflu ef/tLo /fhb"t ljgodf]xg Sjfqf g]kfnnfO{ ef/t ;/sf/n] cg'bfgdf pknAw u/fPsf] sf]/f]gf efO/;lj?4sf] vf]ksf ;fydf . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

गण्डकी प्रदेशको लागि कोभिड–१९विरुद्धको खोप अभियानका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले आउँदो १८ गतेबाट खोप अभियान सुरु हुने बताएका छन् । ‘पहिलो चरणमा माघ १८ गतेबाट खोप लगाउन सुरु गरिन्छ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका गौतमले ढोरपाटनसँग टेलिफोनमा भने,‘त्यो बेलासम्म प्रदेशमा खोप पुगिसक्छ ।’

गौतमले त्यसो भनिरहँदा आइतबार खोप प्रदेशमा पठाइन्छ ।’ उनका अनुसार देशमा खोप पुगेपछि उनीहरुले नै जिल्लाहरुमा आवश्यकता अनुसार खोप पठाउने छन् ।  सात प्रदेश र ७७ जिल्लामा गरी करिब ३ सय विभिन्न अस्पतालबाट खोप लगाउने योजना मन्त्रालयको रहेको छ ।

सरकारले कुन जिल्लामा कसले खोप पाउने भन्ने तथ्यांक अझै यकिन गरि नसकेको पनि डाक्टर गौतमले बताए । मन्त्रालयले अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरुको विवरण अनलाइनमार्फत् माग गरेको जनाउँदै उनले शनिबार साँझसम्म आएको विवरण हेरेपछि मात्रै सबै कुरा भन्न सकिने बताए ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा शहवाहन चालक, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएका शवको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइकर्मीलाई खोप लगाइने छ । गण्डकीमा करिब ७५ हजार मात्रा खोप आउँदैछ ।

कोभिसिल्ड खोप भण्डारणमा समस्या नभएको पनि उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १४ गतेबाट खोप अभियान सुरु गर्ने बताए पनि खोपहरु जिल्लातिर नपठाइकोले आउँदो १८ गतेबाट मात्रै अभियान सुरु हुने उनले जनाएका हुन् । नेपालका २ करोड १६ लाख जनतालाई खोप लगाउने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि खेर जाने समेत जोडेर करिब ५ करोड डोज खोप चाहिने आँकलन गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा अंग्रपंक्तिमा खटिएकाहरुलाई लगाएपछि दोस्रो चरणमा ५५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक र र दीर्घ रोगीलाई खोप लगाउने तयारी गरिएको छ । उक्त समूहको संख्या नेपालमा ५१ लाख रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै तेस्रो चरणमामा ४० देखि ५४ वर्षका २९ लाख र १५ देखि ३९ वर्षका बाँकी १ करोड २७ लाखलाई अन्तिम चरणमा खोप दिने योजना सरकारको छ ।