g]kfnL ;]gfåf/f zj Joj:yfkg kf]v/f, @% ;fpgM sf]/f]gf ;ªqmldtaf6 d[To' x'g'ePsf kf]v/f dxfgu/kflnsf– !( sf ^@ jifL{o k'?ifsf] zj Joj:yfkg ub}{ g]kfn ;]gf . tl:a/M /flwsf sF8]n÷/f;;

पर्वतमा कोरोना संक्रमणबाट एक जना बृद्धको उपचारका क्रममा निधन भएको छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिका ७ धाइरिङ का ८४ बर्षिय बृद्धको मंगलबार राती मृत्यु भएको हो ।

बृद्धको मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरामा उपचारका क्रममा मंगलबार राती मृत्यु भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ । बृद्धमा २१ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । योसंगै पर्वतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुगेको छ ।

Leave a Reply