Hofd?ssf]6sf] tLg ;o jif{ k'/fgf] /fhs'jf un]Zj/,!! r}t M DofUbLsf] P]ltxfl;s Hofd?ssf]6sf] ;fTn]kfgLl:yt tLg ;o jif{ k'/fgf] /fhs'jf . of] s'jf !&cf}F ztfAbLdf tTsfnLg Hofd?sf]6] ;fdGt -:yfgLosf] efifdf /fhf_ elb{jd dNnn] lgdf{0f ug{ nufPsf lyP . tl:a/ M w|'j;fu/ zdf{÷/f;;

म्याग्दीको ऐतिहासिक ज्यामरुककोटको सात्लेपानीस्थित तीन सय वर्ष पुरानो राजकुवा। यो कुवा १७औँ शताब्दीमा तत्कालीन ज्यामरुकोटे सामन्त (स्थानीयको भाषमा राजा) भर्दिवम मल्लले निर्माण गर्न लगाएका थिए। तस्बिर: ध्रुवसागर शर्मा/रासस

Leave a Reply