6g]ndf la?jf pdfg]{ k|of]ufTds cEof; DofUbLsf] dflnsf ufpFkflnsf–& l:yt ljddf ls;fgL s[lif k|fljlws lzIffnosf ljBfyL{ 6g]ndf la?jf pdfg]{ k|of]ufTds cEof; ub}{ . Tf:jL/ M w'|a;fu/ zdf{,/f;;,DofUbL -un]Zj/_

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ स्थित विममा किसानी कृषि प्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थी टनेलमा बिरुवा उमार्ने प्रयोगात्मक अभ्यास गर्दै । तस्वीर : धु्रबसागर शर्मा,रासस,म्याग्दी (गलेश्वर)

Leave a Reply