s[lif ufpF un]ZJf/, #) ebf}-/f;_M cuf{lgs s[lifsf nflu k|lz4 DofUbLsf] dflnsf ufpFkflnsfsf] lad ufpF . oxfF s[lif k|fljlws lzIffnodf !* lhNnfsf ljBfyL{ cWoog u5{g . Tf:jL/ M w'|a;fu/ zdf{

प्राङ्गारिक कृषिका लागि प्रशिद्ध मालिका गाउँपालिकाको बिम गाउँ । यहाँ कृषि प्राविधिक शिक्षालयमा १८ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।तस्बिरः ध्रुवसागर शर्मा

Leave a Reply