3f]8]kfgLdf /dfpFb} ko{6s un]ZJf/, !% c;f]h -/f;;_M /fp08 cGgk"0f{sf] pTs[i6 ko{6sLo:yn DofUbLsf] 3f]8]kfgLdf /dfpFb} u/]sf ljb]zL ko{6s . olta]nf 3f]8]kfgLdf :Jfb]zL tyf ljb]zL ko{6sx?sf] eL8 nfu]sf] 5 . t:aL/ M w'|a;fu/ zdf{

राउण्ड अन्नपूर्णको उत्कृष्ट पर्यटकीयस्थल म्याग्दीको घोडेपानीमा रमाउँदै गरेका विदेशी पर्यटक । यतिबेला घोडेपानीमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको भीड लागेको छ । तस्बीर : रासस

Leave a Reply